Terms and Conditions.

Program Dugro® Rewards - Terma dan Syarat.

Program Rewards Dugro® termasuk Referral Program, Penebusan Hadiah dan Hadiah Bulanan adalah program ganjaran ("Program") yang dianjurkan oleh Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn Bhd ("Pihak Penganjur"). Dengan menyertai dan memasuki program ini, anda ("Ahli") bersetuju untuk terikat dengan terma & syarat yang dinyatakan di sini. Program ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas sehingga 2020 yang menetap di Malaysia.

Bagaimana untuk menjadi Ahli Dugro® Rewards

1. Layari laman web Dugro® Rewards di https://mydugro.com/dugrorewards/

2. Masukkan butiran peribadi seperti: Nama, nombor telefon, e-mail, kata laluan atau log masuk dengan akaun peribadi Facebook anda.

3. Klik setuju untuk terma dan syarat.

4. Klik “daftar” untuk selesai pendaftaran.

Dugro® Rewards Referral Program

1. Ahli Dugro® Rewards sedia ada boleh menjemput seorang rakan yang belum menjadi Ahli Dugro® Rewards untuk menjadi Ahli Baharu

2. Referral yang berjaya adalah seperti berikut:

  • Ahli sedia ada adalah ahli berdaftar program Dugro® Rewards.
  • Ahli Baharu yang ingin dijemput adalah bukan Ahli Dugro® Rewards dan tidak mempunyai akaun dengan Dugro® Rewards sebelum menyertai Referral Program
  • Ahli Baharu adalah pengguna produk Dugro® dan dapat membuktikan pembelian yang sah semasa pendaftaran untuk menjadi Ahli Dugro® Rewards

3. Ahli Dugro® Rewards yang sedia ada boleh menghantar Referral Code unik di laman web Dugro® Rewards kepada rakan. Rakan yang ingin menyertai hendaklah menggunakan Referral Code semasa proses pendaftaran. Jika gagal berbuat demikian, ia boleh membatalkan penyesuaian kedua-dua antara Ahli lama dan Ahli baharu untuk memperoleh sebarang Love Points daripada Referral Program ini.

4. Ahli baharu hanya boleh menggunakan satu (1) Referral Code unik. Jika Ahli baharu menerima Referral Code daripada beberapa Ahli sedia ada, hanya Ahli yang terkait dengan Referral Code unik digunakan dalam proses pendaftaran akan berhak menerima Love Points dalam Referral Program ini.

5. Setelah pendaftaran Ahli baharu yang berjaya, kedua-dua Ahli lama dan Ahli baharu berhak menerima 200 Love Points.

6. Mana-mana Ahli hanya berhak memperoleh 200 Love Points di dalam satu bulan. Untuk mengelakkan keraguan, Referral Ahli yang berjaya akan dihadkan kepada sepuluh (10) Ahli baharu yang berjaya dirujuk di dalam satu (1) bulan mengikut kalendar.

7. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan atau menggugurkan penyertaan dalam Referral Program jika didapati penyertaan tidak mematuhi terma & syarat atau Pihak Penganjur mempunyai alasan yang munasabah bahawa penyertaan tersebut:

  • AhMengandungi butiran tidak jelas, tidak lengkap, pemalsuan, peniruan, tidak dapat dibaca, atau tidak betul.
  • Mengagalkan, telah atau cubaan untuk mengagalkan operasi penebusan hadiah oleh pemalsuan, penipuan atau tipu helah.
Program Dugro® Rewards- Penebusan Hadiah

1. Ahli berhak untuk menebus hadiah yang disediakan oleh Pihak Penganjur ("Hadiah") jika Ahli mempunyai Love Points yang mencukupi untuk menebus Hadiah tersebut ("Penebusan Hadiah").

2. Ahli boleh memilih Hadiah daripada laman web Dugro® Rewards melalui pautan ini https://mydugro.com/dugrorewards/. Hadiah terpilih telah ditunjukkan dengan Love Points yang minimum untuk penebusan hadiah. Ahli mesti mempunyai Love Points yang mencukupi untuk layak menebus Hadiah yang dipilih.

3. Apabila menebus Ganjaran, Ahli mesti menyatakan nombor ID Ahli unik untuk menebus Hadiah dan dengan butiran penghantaran lengkap.

4. Ahli dapat mengesan status penebusan Hadiah di Dugro® dan status penghantaran di Dugro® Rewards di bawah menu "Love Points Anda".

5. Untuk penebusan Hadiah, sistem akan mengesahkan dan menerima penebusan Hadiah dalam masa 24 jam. Kelulusan penebusan Hadiah tidak termasuk hari Sabtu, Ahad, dan cuti umum yang diwartakan.

6. Penghantaran hadiah mengambil masa dalam sepuluh (10) hari bekerja setelah penebusan Hadiah yang berjaya adalah sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Ahli. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kelewatan penghantaran jika Ahli memberikan maklumat yang salah (iaitu alamat yang salah) atau kelewatan tersebut disebabkan pihak lain.

7. Seorang Ahli berhak untuk menebus Hadiah maksimum 1 Hadiah setiap 1 akaun.

8. Hadiah tidak boleh diubah kepada tunai atau sebarang bentuk barang dengan nilai yang sama, kurang atau lebih termasuk hak untuk dipindahkan kepada pengguna lain.

9. Pihak Penganjur berhak, atas budi bicara mutlak, untuk memberikan barang alternatif lain dengan nilai yang sama tanpa notis pemberitahuan. Sebarang pernyataan dan jaminan termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kualiti, perdagangan atau kelayakan barang penebusan dikecualikan daripada Pihak Penganjur.

10. Jika Hadiah rosak, Ahli boleh memaklumkan kepada Pihak Penganjur dalam masa 14 hari selepas menerima barang tersebut. Pihak Penganjur berhak untuk tidak kembali / menukar Hadiah jika Ahli gagal memberitahu dalam tempoh tersebut.

11. Sebarang Hadiah termasuk penggunaannya jika imejnya ditunjukkan di laman web atau mana-mana platform lain hanya untuk tujuan ilustrasi.

12. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan penebusan hadiah jika didapati bahawa penebusan itu tidak mematuhi terma & syarat atau Pihak Penganjur mempunyai alasan yang munasabah bahawa penebusan itu:

  • Mengandungi butiran tidak jelas, tidak lengkap, pemalsuan, peniruan, tidak dapat dibaca, atau tidak betul.
  • Mengagalkan, telah atau cubaan untuk mengagalkan operasi penebusan hadiah oleh pemalsuan, penipuan atau tipu helah.

13. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk memberikan Hadiah hanya di Malaysia. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya hadiah tidak dapat dikirimkan ke alamat pelanggan kerana maklumat yang salah, atau jika alamat tersebut tidak mempunyai alamat penerima, atau faktor lain di luar kawalan Pihak Penganjur yang menolak penghantaran.

14. Pihak Penganjur berhak untuk melarang mana-mana peniaga menyertai program.

15. Pihak Penganjur tidak akan mengumpulkan Hadiah yang belum dihantar selama 30 hari. Adalah menjadi tanggungjawab Ahli untuk mengumpulkan Hadiah. Sekiranya pelantikan telah dibuat tetapi tiada hubungan dalam masa yang telah dipersetujui, Pihak Penganjur akan membatalkan penyerahan Hadiah tanpa syarat.

16. Hadiah adalah terhad. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menukar terma & syarat termasuk yang dinyatakan tanpa notis pemberitahuan.

17. Program Dugro® Rewards hanya disediakan untuk pelanggan dan Ahli sahaja. Kakitangan syarikat Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd., rakan niaga termasuk pekerjanya adalah tidak layak mengambil bahagian dalam acara pengumpulan Love Points untuk memenangi undian untuk memenangi hadiah di Dugro® Rewards.

18. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan atau kerugian yang ditanggung oleh mana-mana pihak disebabkan oleh bencana alam, perang, rusuhan, mogok, tindakan perindustrian, wabak, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau apa-apa kejadian yang berada di luar kawalan yang munasabah daripada Pihak Penganjur.

19. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah, menolak atau mengagalkan, tanpa batasan, penyertaan apa pun dengan unsur pelanggaran kod etika daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

20. Ahli bertanggungjawab untuk semua risiko, liabiliti, kerosakan atau tuntutan yang disebabkan oleh penggunaan Hadiah atau oleh penyertaan mereka dalam program Dugro® Rewards. Semua perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menyertai program ini adalah tanggungjawab tunggal peserta.

21. Ahli bersetuju untuk melepaskan liabiliti Pihak Penganjur, semua rakan perniagaannya dan pihak lain yang berkaitan dengan program Dugro® Rewards termasuk pengarah, pegawai, pekerja dan ejen mereka dari sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan atau kerugian.

22. Ahli bersetuju dan telah memberikan hak kepada Pihak Penganjur untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butiran, dokumen dan maklumat mereka untuk tujuan pengiklanan dan semua bentuk publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa royalti atau pampasan termasuk, tanpa batasan kepada sebarang rakaman dan rakaman yang berkaitan dengan program.

23. Semua borang penyertaan dan bukti pembelian yang dikeluarkan berhubung dengan Dugro® Rewards akan menjadi milik Pihak Penganjur. Dengan mengambil bahagian dalam program Dugro® Rewards, setiap Ahli memberikan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan dan pemprosesan data peribadi yang disediakan oleh peserta, yang merangkumi nama peserta, kad pengenalan, alamat, alamat e-mel, maklumat hubungan, dan sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti peserta (secara kolektif, "Data Peribadi") untuk tujuan yang berkaitan dengan Program Hadiah Dugro® seperti yang dinyatakan dalam terma & syarat ini.

24. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan Love Points dengan notis 3 bulan

25. Dengan menyertai program Dugro® Rewards, Ahli telah bersetuju untuk terikat oleh terma & syarat yang bersetuju bahawa semua perkara yang berkaitan dengan program ini adalah muktamad dan mengikat semua peserta program ini, dan tiada surat-menyurat akan dilayan

26. Pihak Penganjur boleh mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya meminda terma & syarat yang ditetapkan di sini tanpa sebarang notis pemberitahuan

27. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubahsuai, membatalkan, menamatkan atau menangguhkan program ini dengan pemberitahuan pada https://mydugro.com/dugrorewards/ atau dengan cara lain. Peserta tidak akan membuat apa-apa tuntutan atau pampasan daripada Pihak Penganjur untuk apa-apa kerugian yang ditanggung

28. Setakat yang memaksiumkan penangguhan yang dibenarkan oleh undang-undang, Ahli bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak terhadap Pihak Penganjur dan / atau pegawai, pekerja, wakil dan / atau ejen yang ditetapkan (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga) berkenaan dengan kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan dari Item Penebusan atau dari penyertaan dalam program Dugro® Rewards

29. Sila ambil perhatian bahawa menjadi keperluan Pihak Penganjur untuk memproses data peribadi untuk tujuan yang berkaitan dengan Dugro® Rewards yang mana Pihak Penganjur mungkin tidak dapat menerima dan / atau memproses kemasukan Ahli

Kaedah dan syarat untuk menggunakan Dugro® Rewards Love Points untuk memenangi Hadiah Bulanan

1. Pilih Hadiah Bulanan dari halaman melalui https://mydugro.com/dugrorewards/

2. Bilangan penalti Love Points yang tidak terhad untuk memenangi Hadiah Bulanan. Ahli akan menebus 50 Love Points untuk menerima 1 hak untuk memenangi Hadiah Bulanan.

3. Setiap penebusan akan disahkan dengan mesej setelah pengesahan diterima.

4. Pengumuman akan dibuat menerusi akaun rasmi di Facebook Dugro® atau halaman Dugro® Rewards (https://mydugro.com/dugrorewards/)

5. Hadiah Bulanan yang diterima daripada program ini tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau apa sahaja yang sama nilai, termasuk hak untuk pindah kepada orang lain

6. Hadiah Bulanan yang rosak mestilah dalam keadaan asal, tidak digunakan, dan mesti dimaklumkan dalam masa 14 hari daripada tarikh penerimaan.

7. Hadiah Bulanan tidak boleh diubah kepada tunai atau apa-apa bentuk barang dengan nilai yang sama, kurang atau lebih termasuk hak untuk dipindahkan kepada pengguna lain.

8. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memberikan barang alternatif dengan nilai yang sama tanpa notis pemberitahuan. Sebarang pernyataan dan jaminan termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kualiti, perdagangan atau kelayakan barang penebusan dikecualikan daripada Pihak Penganjur.

9. Jika Hadiah Bulanan rosak, Ahli akan memaklumkan kepada Pihak Penganjur dalam masa 14 hari selepas menerima barang tersebut. Pihak Penganjur berhak untuk tidak kembali / menukar Hadiah Bulanan jika Ahli gagal memberitahu dalam tempoh tersebut.

10. Mana-mana Hadiah Bulanan termasuk penggunaannya jika imej ditunjukkan di laman web atau mana-mana platform lain hanya untuk tujuan ilustrasi.

11. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan penebusan Hadiah Bulanan jika didapati penebusan itu tidak mematuhi terma & syarat atau Pihak Penganjur mempunyai alasan yang munasabah bahawa penebusan itu:

  • Mengandungi butiran tidak jelas, tidak lengkap, pemalsuan, peniruan, tidak dapat dibaca, atau tidak betul.
  • Mengagalkan, telah atau cubaan untuk mengagalkan operasi penebusan hadiah oleh pemalsuan, penipuan atau tipu helah.

12. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk memberikan Hadiah Bulanan hanya di Malaysia. Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab sekiranya Hadiah Bulanan tidak dapat dikirimkan ke alamat pelanggan kerana maklumat yang salah, atau jika alamat tersebut tidak mempunyai alamat penerima, atau faktor lain di luar kawalan Pihak Penganjur yang menolak pengiriman.

13. Pihak Penganjur berhak untuk melarang mana-mana peniaga daripada menyertai program ini.

14. Pihak Penganjur tidak akan mengambil Hadiah Bulanan yang belum dihantar selama 30 hari. Ia adalah tanggungjawab Ahli untuk mengutip Hadiah Bulanan. Sekiranya pelantikan telah dibuat tetapi tiada hubungan dalam masa yang telah dipersetujui, Pihak Penganjur akan membatalkan penghantaran Hadiah Bulanan tanpa syarat.

15. Hadiah Bulanan adalah terhad. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah terma & syarat termasuk Hadiah Bulanan yang ditentukan tanpa notis pemberitahuan.

16. Program Dugro® Rewards hanya disediakan untuk pelanggan dan Ahli sahaja. Kakitangan syarikat Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd., rakan niaga termasuk pekerjanya adalah tidak layak mengambil bahagian dalam acara pengumpulan Love Points untuk memenangi undian untuk memenangi hadiah di Dugro® Rewards.

17. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemungkiran atau kerugian yang dialami oleh mana-mana pihak disebabkan oleh bencana alam, perang, rusuhan, mogok, tindakan perindustrian, wabak, kebakaran, banjir, ribut, kegagalan teknikal atau apa-apa kejadian yang berada di luar kawalan yang munasabah Pihak Penganjur.

18. Pihak Penganjur berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk mengubah, menolak atau membatalkan, tanpa batasan, apa-apa kemasukan dengan unsur pelanggaran kod etika Kementerian Kesihatan Malaysia dalam Pemasaran Makanan Bayi dan Produk Berkaitan.

19. Ahli bertanggungjawab untuk semua risiko, liabiliti, ganti rugi atau tuntutan yang disebabkan oleh penggunaan Hadiah atau penyertaan mereka dalam program Dugro® Rewards. Semua perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menyertai program ini adalah tanggungjawab tunggal peserta.

20. Ahli bersetuju untuk melepaskan liabiliti Pihak Penganjur, semua rakan perniagaannya dan pihak lain yang berkaitan dengan program Dugro® Rewards, termasuk pengarah, pegawai, pekerja dan ejen mereka dari sebarang tuntutan, pendakwaan, penghakiman, kerosakan atau kerugian.

21. Ahli bersetuju dan memberi Pihak Penganjur hak untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butir-butir, dokumen dan maklumat mereka untuk tujuan pengiklanan dan semua publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa apa-apa royalti atau pampasan termasuk, tanpa had sebarang rakaman dan rakaman yang berkaitan dengan program.

22. Semua borang penyertaan dan bukti pembelian yang dikemukakan berhubung dengan program Dugro® Rewards akan menjadi milik Pihak Penganjur. Dengan mengambil bahagian dalam program Dugro® Rewards, setiap Ahli memberikan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan dan pemprosesan data peribadi yang disediakan oleh Peserta, yang merangkumi nama Peserta, Kad Pengenalan, alamat, alamat email, maklumat hubungan, dan sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti peserta (secara kolektif, "Data Peribadi") untuk tujuan yang berkaitan dengan program Dugro® Rewards seperti yang dinyatakan dalam terma & syarat ini.

23. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan mata Love Points dengan notis 3 bulan.

24. Dengan menyertai program hadiah Dugro®, Ahli telah bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat bersetuju bahawa semua perkara yang berkaitan dengan program ini adalah muktamad dan mengikat semua peserta program ini, dan tiada surat-menyurat akan dilayan.

25. Pihak Penganjur boleh mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya meminda terma & syarat yang ditetapkan di sini tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

26. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk mengubah suai, membatalkan, menamatkan atau menangguhkan program dengan pemberitahuan pada [Sisipkan Pautan Halaman Web] atau dengan cara lain. Peserta tidak akan membuat apa-apa tuntutan atau pampasan daripada Pihak Penganjur untuk apa-apa kerugian yang ditanggung.

27. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Ahli bersetuju untuk mengetepikan apa-apa hak terhadap Pihak Penganjur dan / atau pegawai, pekerja, wakil dan / atau ejen yang ditetapkan (termasuk pembekal atau mana-mana pihak ketiga) berkenaan dengan kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan dari barang penebusan atau dari penyertaan dalam program Dugro® Rewards.

28. Sila ambil perhatian bahawa Pihak Penganjur perlu memproses data peribadi untuk tujuan yang berkaitan dengan program Dugro® Rewards yang mana Pihak Penganjur mungkin tidak dapat menerima dan / atau memproses kemasukan Ahli.

UMUM

1. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan / meminda aktiviti Dugro® Rewards tanpa sebarang notis pemberitahuan.

2. Pihak Penganjur berhak hanya membenarkan pengguna produk Dugro® untuk menjadi Ahli program ini. Pedagang, pegawainya, ejen, atau mana-mana orang yang rakan kongsi dengan peniaga tidak boleh mengambil bahagian dalam program ini.

3. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menukar syarat dan hadiah tanpa notis pemberitahuan awal.

4. Kaedah dan syarat untuk menyertai aktiviti ini. Dan memuat naik resit atau invois cukai untuk mengutip Love Points.

5. Resit atau penerimaan invois adalah resit atau invois yang membeli semua rangkaian produk Dugro®.

6. Produk Dupro® untuk bayi dan anak kecil, tidak menyertai program ini.

7. Resit pengganti yang diisi, termasuk nama kedai, tarikh pembelian, produk yang dibeli, termasuk nilai pembelian termasuk tandatangan atau tandatangan orang yang bertanggungjawab atau pemilik / pengurus kedai layak untuk memuat naik ke dalam sistem untuk mengumpulkan Love Points.

8. Resit atau invois cukai boleh digabungkan. Resit atau invois cukai yang dicetak daripada mesin pembayaran gedung serbaneka atau gedung penyertaan atau dari laman web e-dagang yang layak untuk kutipan Love Points.

9. Resit tulisan tangan atau bil tunai atau resit yang tidak memenuhi maklumat asas seperti yang dinyatakan tidak layak untuk pengumpulan Love Points.

10. Pengguna dikehendaki menyatakan membeli kedai sebelum memuat naik invois atau invois cukai ke dalam laman web.

11. Sekiranya bukti Pembelian / resit / invois anda terlalu panjang untuk 1 gambar, Ahli diminta melipat dan memastikan nama kedai dan item pembelian dapat dilihat.

12. Sistem akan menyemak invois resit atau cukai dan memberitahu jumlah kumulatif mata anda dalam masa 48 jam.

13. Kaedah untuk mengira mata terkumpul ialah setiap RM 1 akan menerima 1 Love Points, dikira daripada jumlah pembelian yang telah terima diskaun.

14. Jumlah pembelian selepas potongan jumlah yang digunakan untuk mengira Love Points tidak melebihi had 10 pek sehari pembelian. Jika terdapat diskaun produk, sistem akan mengambil jumlah produk diskaun ke dalam jumlah Love Points.

15. Resit atau invois yang layak untuk pungutan mata hendaklah pembelian yang bermula dari 1 April, 2020 dan seterusnya, berdasarkan tarikh yang dinyatakan pada resit tersebut.

16. Sekiranya maklumat tidak lengkap, pengguna perlu memuat naik semula. Terdapat pemberitahuan daripada sistem di halaman Dugro® Rewards di bawah menu "Love Points Anda". Untuk mengekalkan hak anda, sila dapatkan invois resit atau cukai. Dimuat naik sehingga Dugro® Rewards Love Points diluluskan di dalam sistem.

17. Seorang Ahli layak untuk memuat naik nombor tanpa bukti / bukti Pembelian.

18. 1 resit / bukti pembelian hanya boleh dimuat naik oleh seorang Ahli.

19. Pihak Penganjur berhak untuk menolak pengumpulan Love Points sekiranya penerimaan atau invois cukai tidak jelas, maklumat yang tidak lengkap, penggunaan semula, atau pemalsuan.

20. Love Points yang terkumpul, Hadiah dan Hadiah Bulanan tidak boleh ditukar dengan wang tunai.

21. Program Dugro® Rewards hanya disediakan untuk pelanggan dan Ahli sahaja. Kakitangan syarikat Danone Specialized Nutrition (Malaysia) Sdn. Bhd., rakan niaga termasuk pekerjanya adalah tidak layak mengambil bahagian dalam acara pengumpulan Love Points untuk memenangi undian untuk memenangi hadiah di Dugro® Rewards.

22. Dengan menyertai program ini, Ahli bersetuju dan telah memberikan Pihak Penganjur hak untuk menggunakan nama, alamat, gambar, butir-butir, dokumen dan maklumat mereka untuk tujuan pengiklanan dan semua publisiti lain dari semasa ke semasa tanpa sebarang royalti atau pampasan termasuk, tanpa batasan sebarang rekaman dan rakaman yang berkaitan dengan program.

23. Pihak Penganjur boleh memindahkan maklumat peribadi (termasuk tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat, nombor hubungan, nombor IC) kepada penyedia perkhidmatan untuk tujuan mentadbir program dan menghubungi Ahli, hanya untuk Program sahaja. Ahli mempunyai hak untuk mendapatkan akses, meminta pembetulan atau menarik balik persetujuan untuk mendedahkan apa-apa maklumat peribadi yang dipegang oleh Pihak Penganjur. Permintaan tersebut boleh dibuat melalui email kepada Pihak Penganjur di mycareline@dugro.com.my - Untuk butiran notis penuh di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, Ahli boleh merujuk kepada https://www.dugro.com.my/bm/ privacypolicy.html

Sentiasa di sisi Mama 24/7

Kami adalah para ibu yang terdiri daripada bekas jururawat, bidan, pakar diet dan pakar nutrisi berpengalaman yang sedia menjadi pendengar setia dan memberikan bantuan untuk anda dan Si Manja. Hubungi kami untuk dapatkan lebih lagi khidmat nasihat.